Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Dræninstallationer

Dræn udføres efter DS 436, norm for ”dræning af bygværker mv.” og har til formål at fjerne jordfugt eller grundvand (overfladevand) fra fundamenter, så fugtgener eller fugtskader undgås.

Jordbunds- og grundvandsforholdene kan klassificeres i fire klasser:


Klasse 1:   Meget permeabel jordart, hvor grundvandsspejlet altid ligger under dræningsniveau ( dræn kan eventuelt udelades ).

Klasse 2:   Jordart med ringe permeabilitet, hvor grundvandsspejlet altid ligger under dræningsniveau ( almindeligt omfangsdræn langs                           fundamentet er normalt tilstrækkeligt ).

Klasse 3:   Jordart med ringe permeabilitet, hvor grundvandsspejlet lejlighedsvis eller altid ligger over dræningsniveau ( der skal normalt                           drænes under hele gulvet.

Klasse 4:   Meget permeabel jordart, hvor grundvandsspejlet lejlighedsvis eller altid ligger over dræningsniveau, og hvor der derfor ikke kan                     eller må drænes. 


Ved jordklasse 3 og klasse 4 skal grundvandet oftest sænkes i byggeperioden.

Ved meget permeable jordarter forstås jordarter med permeabilitetskoefficienten k > 10-4 m/s, og ved jordarter med ringe permeabilitet forstås jordarter med k < 10-5 m/s, men forholdene må vurderes i hvert enkelt tilfælde, blandt andet under hensyntagen til vandspejlsniveau.

 

Dræn kan deles op i følgende drænformer:

•  ledningsdræn, der kan være:

  - omfangsdræn (uden for bygning)

  - netdræn (under bygning)

  - stikdræn

•  stendræn

•  indskudsdræn.


Dræn skal normalt altid føres til pumpebrønd, men ledningsdræn kan sluttes direkte til afløbsinstallationen, hvis tilslutningskoten er:

  • min. 30 cm over stuvningskoten

  • min. 20 cm over bundkoten i tilslutningsbrønd (vandspejl)

  • min. 30 cm over toppen af hovedledning (indv. målt)

- hvis blot et af punkterne ikke er overholdt, skal drænet føres til pumpebrønd.


Stendræn og indskudsdræn skal altid føres til pumpebrønd (for at hindre lugt, fugt og tilstopning inde under bygning ved evt. opstuvning). Stendræn kan dog i visse særlige tilfælde afvandes til omfangsdrænet gennem stikdræn.


Ved pumpning af dræn føres pumpeledningen minimum 300 mm op over øverste opstemningskote eller den forsynes med en kontraventil.


Dræn skal altid føres igennem en nedløbsbrønd, min. 300 mm, inden tilslutning til afløbsinstallationen, nedsivningsanlæg (faskine) eller åben recipient. Brønden skal have sandfang, vandlås og regnvandstilløb.


Føres dræn til åben recipient, skal udløbet ligge over højeste forventede vandspejl med 30 cm som sikkerhedstillæg. Udløbet skal sikres mod frost!


Dræn, min. 70 mm, lægges med min. 3 ‰ og i frostfri dybde, normalt 0,75 m - men 0,60 m ved opvarmede bygninger, og placeres min. 30 cm under den konstruktionsdel der skal tørholdes.


Dræn kan udelades, hvis gulvkoten ligger mere end 30 cm over terrænkoten. Terrænet bør normalt altid have et fald, f.eks. 20 ‰, væk fra bygningen.


Små lyskasser (0,6 - 1,0 m2) og hel eller delvis overdækkede kældernedgange kan normalt føres til drænsystemets filtermateriale.

Hvor der er risiko for okkerudfældning, bør dræntilslutningen til nedløbsbrønden udføres dykket. Udfældning af okker minimeres under iltfattige forhold.


Tilslutning af dræn til spildevandssystemet kan ikke forventes tilladt af kommunen.


Rensemulighed bør etableres i udvalgte knækpunkter, dog med indbyrdes afstand på højest 60 m. 

Dræn vedligeholdes 2 - 4 gange det 1. år , derefter 1 - 2 gange pr. efterfølgende år.