Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Kloakering på landet - Det åbne land

Kloakeringsmuligheder på landet


Afløb for husspildevand kan føres til:

 • offentlig kloak (evt. privat) og videre til renseanlæg og recipient

 • nedsivning via bundfældningstank

 • samletank med kommunal tømningsordning

 • pilerenseanlæg via bundfældningstank

 • minirenseanlæg via bundfældningstank.


Tagvand og overfladevand føres til:

 • offentlig kloak (privat)

 • nedsivning via sandfang (faskine)

 • udledning til vandløb, sø, hav, (markdræn) via sandfang.


Afløb fra kvægstalde:

 • gyllebeholder

 • møddingsplads og ajlebeholder eller møddingsaftbeholder.


Afløb fra svinestalde:

 • gyllebeholder.


Afløb fra mælkerum og malkegrav kan, såfremt spildevandet ikke indeholder urin og gødningsrester, føres til:

 • offentlig kloak (privat)

 • nedsivning

 • samletank med kommunal tømningsordning

 • samletank til udspredning på landbrugsjord (incl. ensilagesaft)

 • vandløb, sø, hav ,(markdræn) via sandfang

 • gylle-, ajle- eller møddingsaftbeholder.

Det er en betingelse, at der er anvendt pH - neutrale rengøringsmidler. Er dette ikke tilfældet føres spildevandet til en buffer-/udligningstank med en kapacitet på 1 - 2 døgns forbrug inden udledning (pH-værdi 6,5 – 9,0).


Indeholder spildevandet urin eller gødningsrester føres det til:

 • gyllebeholder via sandfang med vandlås

 • gyllekælder, gyllekanal.


Afløb fra møddingsplads:

 • gylle- eller ajlebeholder

 • møddingsaftbeholder.


Afløb fra ensilageplads/silo føres til:

 • ensilagesaft- eller møddingsaftbeholder

 • gylle- eller ajlebeholder.


Afløb fra læssepladser føres retur til pågældende beholder. Drænledninger inden for 15 m fra stalde- og gødningsanlæg, regnes som spildevand og skal afledes ud fra ovenstående (gyllebeholder).