Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

"Med lov skal land bygges". Uden en lov eller bekendtgørelse er det ikke muligt at bygge og bevare en bolig. På samme måde er det inden for afløbsområdet. Neden for er medtaget de regler, der i mere eller mindre udstrækninger er nødvendige for en autoriseret kloakmester.

En autoriseret kloakmestervirksomhed er berettiget til at udføre og foretage reparation på afløbsledninger og dertil hørende ledninger fra og med tilslutning til hovedkloak og til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord, herunder anlæg til rensning af spildevand, f.eks. nedsivningsanlæg, biologiske sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, pilerenseanlæg, minirenseanlæg, endvidere samletanke, tryk- og vacuumsystemer, regnvandsanlæg, bygnings- og omfangsdræn, alle afløbsledninger på landbrugsejendomme samt ajle- og gylleanlæg.

Dette omfangsrige arbejdsområde nødvendiggør at en autoriseret kloakmester må have kendskab til mange normer, reglementer, love og bekendtgørelser, f.eks.:


Normer fra Dansk Standard

DS 432.4. udg., ”Norm for afløbsinstallationer” 

DS 432 Tillæg:   "Sikring mod opstemning - Højvandslukker".

DS 436.2. udg., ”Norm for dræning af bygværker mv.”.

DS 440.2. udg., ”Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning”.

DS 475.2. udg., ”Norm for etablering af ledningsanlæg i jord”.

DS-håndbog 169. 1.udg.  "Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger"  ( 437 + 430 + 455 )


Transport- og Bygningsministeriet

AB 18  Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

BR 18  Bygningsreglementet


Miljø- og Fødevareministeriet

LBK nr 241 af 13.03.2019  om miljøbeskyttelse,  ( Miljøbeskyttelsesloven )

LBK nr 1581 af 10.12.2015 om okker.

LBK nr 520 af 01.05.2019  om husdyrbrug og anvendelse af gødning ( Husdyrbrugloven )

BEK nr 1076 af 28.08.2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning mm. ( Husdyrgødningsbekendtgørelsen )

BEK nr 116 af 23.01.2019  om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning mm. ( Husdyrgødningsbekendtgørelsen ) 

OBS Træder i kraft 01.08.2019 Læs kapitel 19.

BEK nr 1469 af 12.12.2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Vejledning nr 28.  Juni 2018  Spildevandsvejledningen til bek. om  spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

BEK nr 555 af 09.06.2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg. 

BEK nr 1317 af 30.11.2018 om godkendelse af listevirksomhed ( Godkendelsesbekendtgørelsen )

BEK nr 1452 af 09.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). .  

BEK nr 1312 af 08.11.2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ( Autoværkstedsbekendtgørelsen )

BEK nr 1401 af 26.11.2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. ( Vaskepladsbekendtgørelsen)

BEK nr 1686 af 18.12.2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v.


Vejledninger fra miljøstyrelsen.

Vejledning nr. 1, 1999 om rodzoneanlæg op til 30 PE.

Vejledning nr. 2, 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE (revideret 16. oktober 2000).

Vejledning nr. 3, 1999 om biologiske sandfiltre op til 30 PE.

Vejledning nr. 25, 2003 om pileanlæg op til 30 PE.

Vejledning nr. 26, 2003 om pileanlæg med nedsivning op til 30 PE.

Vejledning nr. 52, 2004 om etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE.


Beskæftigelsesministeriet

LBK nr 1084 af 19.09.2017 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø.


Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

LBK nr 1178 af 23.09.2016  Byggeloven


Erhvervsministeriet

LBK nr 30 af 11.01.2019  Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet.

BEK nr 560 af 30.05.2017 om simple arbejder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som enhver må udføre

BEK nr 1415 af 03.12.2018 om godkendelse af fagligt ansvarlig på el-, vvs,- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet

BEK nr 1414 af 03.12.2018   om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet.

BEK nr 1364 af 02.06.2017  om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

BEK nr 1363 af 29.11.2018 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el,- vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

BEK nr 859 af 03.07.2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v.

BEK nr 1041 af 08/12/2003 om Sikkerhedsstyrelsens bemyndigelse af kontrolinstanser til at udføre den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.    (  ER OPHÆVET AF BEK nr 559 af 30/05/2017 )


Vejledninger fra arbejdstilsynet.

At-vejledning D.2.13, januar 2005 om gravearbejde.

At-vejledning D.2.14, januar 2005 om vaccination af personer der er beskæftiget med spildevand og kloakslam.

At-vejledning D.5.5-2, juni 2009 om brug af høreværn.

At-vejledning D.5.4, januar 2008 om åndedrætsværn.

At-vejledning D.5.6, april 2007 om værnefodtøj.

At-vejledning D.5.7, marts 2007 om beskyttelseshjelme.

At-vejledning D.6.1, juli 2007 om støj.


Statens Byggeforskningsinstitut.

SBI-Anvisning 255  Afløbsinstallationer - systemer og dimensionering. 1.udg 2015

SBI-Anvisning 256  Afløbsinstallationer - anlæg og komponenter. 1. udg 2015

SBI-Anvisning 257  Afløbsinstallationer - installationsgenstande og udførelse. 1 udg 2015


Andre udgivelser der kan være nyttige.

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)


LOV nr 1520 af 27.12.2014 lov om offentlige veje, ”vejloven”.

LOV nr 1674 af 26.12.2017 Lov og ændring af lov om registrering af ledningsejere.


LBK nr 206 af 15.03.2018 Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere ( Lerloven ) 

LBK nr 282 af 27.03.2017 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord (jordforureningsloven).

LBK nr 633 af 07.06.2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

LBK nr 1084 af 19.09.2017 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 


BEK nr 262 af 20.03.2007 om karakterskala og anden bedømmelse. 

BEK nr 473 af 07.10.1983 om kloakarbejde m.v. med senere ændringer

BEK nr 688 af 17.06.2013 om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.

BEK nr 696 af 22.05.2015 om ophævelse af Bek. 1444 typegodkendelsesordning for minirenseanlæg

BEK nr 1230 af 24.11.2017 om den kompetencegivende kloakmestereksamen.

BEK nr 639 af 30.05.2018 om registrering af ledningsejere.

BEK nr 1109 af 15.12.1992 om tekniske hjælpemidlers anvendelse. 

BEK nr 1706 af 15.12.2010 om brug af personlige værnemidler.   


VEJ nr 4032 af 30.11.1988 om radon og nybyggeri.

VEJ nr 12414 af 01.01.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.


Herudover kan findes en række andre forskrifter, kommunale vedtægter, regulativer, cirkulærer osv. som en kloakmester kan få brug for i sin dagligdag.


Ovenstående love og bekendtgørelser er bl.a. hentet fra Retsinformation.