Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Faskiner 
I bygningsreglementet BR 10, henvises det til Rørcenter-anvisning 016.
"Anvisning for håndtering af rfegnvand på egen grund"

RC 016´s krav til nedsivning i faskine

Afstandskrav fra faskiner til huse: 5 meter til huse med beboelse og 2 meter til andre bygninger og skel. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet, så vand ikke trænger ind.

•Ledningsdimension ø 110 mm.

•Fald på ledning før sandfang 20 o/oo , lægningsdybde på ledninger før sandfang 0,30 – 0,40 m.

•Fald på ledninger efter sandfang 10 o/oo , lægningsdybde på ledninger efter sandfang 0,75 m.

•Vandspejl i sandfang skal ligge 0,75 m under terræn.

•Faskinen anbringes så tæt på overfladen som faldforholdene tillader. Tilløbsledningen kan/skal tilsluttes i midten eller i bunden af faskinen. Min jorddækning over faskinen 0,30 – 0,40 m.

•Fordelerledninger i faskinen kan være nødvendige ved lange faskiner af skærver eller lecanødder.

•Faskinen anlægges med overløb til terræn i god afstand til huset.

Faskiners længde i meter ved nedsivning af tag- og overfladevand   ( retningsgivende skema )


Forudsætninger:

  • Faskinebredde og højde på 1,0 meter
  • Gennemsnitlig nedsivningsevne for jordtypen
  • Gentagelsesperiode på 10 år
  • Klimafaktor på 1,1 ( levetid på 30 år )
  • Plastkassetter med hulrumsprocent på 95 %
  • Middel nedbør på 750 mm pr år

BEMÆRK:

  • Ved brug af plastkassetter på standardmål 0,4 x 0,5 x 1,0 meter, skal der bruges 4 stk. pr løbende meter.
  • Ved moræneler og blåler bør der suppleres med en nedsivningstest ( simpel nedsivningstest ) for at sikre at der kan nedsives.
  • Ved beregning af længde på faskiner af singles, som har en hulrumsprocent på 25%, skal de i skemaet oplyste længder ganges med 4.