Kloakviden.dk
 

Klik her for at redigere underoverskriften.

Kvalitetssikring.


Kvalitetsledelsessystemet skal sikre kvaliteten af det arbejde, der udføres af autoriserede virksomheder. Kvalitetsniveauet fastsættes således at de udførte arbejder opfylder de tekniske bestemmelser, der er fastsat i bl.a. Bygningsreglementet, relevante normer, bekendtgørelser, standarder og vejledninger.


En virksomhed, der ansøger om autorisation som kloakmester skal, for så vidt angår den del af virksomheden, der vedrører vand- og afløbsområdet anvende et kvalitetsledelsessystem.   


Kvalitetsledelsessystemet skal udarbejdes målrettet imod virksomhedens aktiviteter i forbindelse med arbejde på afløbsinstallationer. Systemet skal dokumenteres i form af en manual eller en samling af dokumenter, der på systematisk og overskuelig måde redegør for forholdsregler, procedurer og instruktioner.


Kvalitetsledelsessystemet skal indeholde en beskrivelse af:

 • organisationsstrukturen samt den faglig ansvarliges ansvar og beføjelser med hensyn til kvaliteten af virksomhedens aktiviteter

 • virksomhedens arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde på installationer med tydelig beskrivelse af eventuelle begrænsninger i arbejdsområdet

 • procedurer og instruktioner vedrørende alle former for aktiviteter, som virksomheden udfører, inkl. acceptkriterier vedrørende kvalitetskontrol og -sikring

 • procedurer til sikring af underleverandørers kvalitet af produkter og ydelser

 • kvalitetsdokumentation, herunder kontrol-, inspektions- og fejlrapporter, samt register over personalets kvalifikationer m.v.

 • dokumentstyring, der sikrer identifikation af gældende dokumenter

 • procedurer for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger og

 • procedure for efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet.


Kvalitetsledelsessystemet skal som minimum opbygges af følgende dokumenter:

 • virksomhedens forretningsgrundlag, organisationsforhold og kvalitetsstyringssystem, herunder præcisering af den faglig ansvarliges ansvar og beføjelser samt procedure for løbende efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets funktion

 • procedure for kvalitetsstyring af arbejdet, rettet imod den teknisk ansvarlige

 • instrukser for arbejdets udførelse, rettet til montørerne og udformet med referencer til specifikke myndighedsbestemmelser på de tekniske områder.


Når kvalitetsledelsessystemet er fremsendt til den valgte kontrolinstans, gennemgås denne ( Fase 1 ) og opfylder den kravene, udstedes en forhåndsgodkendelse, og man kan nu søge autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.  www.sik.dk

Kontrolinstansen skal gennemføre den første audit ( fase 2 ),  i virksomheden inden der er gået 12 måneder.

           Herefter skal kvalitetsledelsessystemet auditeres med intervaller, der ikke overstiger 24 måneder. 

            ( audit må/kan foregå op til 3 måneder før udløb af godkendelsen ).


Virksomheden skal opbevare kvalitetsdokumentationen, i mindst 5 år.


Lovgrundlag

Grundlaget for kvalitetssikring findes i nedenstående lov (”autorisationsloven”) med tilhørende bekendtgørelser: 


LBK nr 30 af 11.01.2019  Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs, og kloakinstallationsområdet..


 Med tilhørende bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen.


Eksempel på kvalitetsledelsessystem


De fleste kontrolinstanser har eksempler på kvalitetsledelsessystemer som kan hentes via deres hjemmesider.


Nedenfor nævnte eksempel på et kvalitetsledelsessystem som administreres af:


Byggeriets Kvalitetskontrol
Ådalen 13 A
6600 Vejen
www.byggekvalitet.dk

På nedenstående link kommer du til KLS systemet og tilhørende bilag.